Postup pri PU

1. Oznámenie vzniku dopravnej nehody

V prípade vzniku dopravnej nehody je potrebné informovať orgány Polície SR (podľa zákona 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a podľa všeobecných poistných podmienok) a poisťovateľa. Odporúča sa polícii oznámiť aj poistnú udalosť, pri ktorej sa javí škoda nižšia ako zákonom stanovená výška minimálnej mzdy, alebo pri ktorej nedošlo k zraneniu osôb.

 

2. Záznam o nehode

V prípade vzniku poistnej udalosti sa odporúča zapísať si údaje o všetkých účastníkoch dopravnej nehody, tj. o

 • ostatných havarovaných vozidlách a držiteľoch týchto vozidiel,
 • svedkoch.

Zápis by mal byť vyhotovený na tlačidle predpísanom poisťovateľom, v prípade že tlačivo nemáte k dispozícii mal by zápis obsahovať:

 • EČV vinníka, meno a adresu, poisťovateľa,
 • EČV poškodeného, meno a adresu, poisťovateľa,
 • dátum a miesto vzniku dopravnej nehody,
 • krátky popis nehody,
 • rozsah poškodenia,
 • kontaktnú osobu, tel. kontakt

V prípade že máte možnosť, zabezpečte fotodokumentáciu poškodených vozidiel a miesta nehody.

 

3. Oznámenie nehody poisťovni

 Poistený je povinný písomne, príp. telefonicky oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti a to

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR

PZP poistený (vinník): Ak ste nehodu spôsobili Vy, predložte poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody a potvrdenie o poistení pre identifikáciu Vášho poisťovateľa. Odporúča sa bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi, s ktorým máte uzatvorené PZP. Doklady potrebné k vybaveniu PU:

 • hlásenie vzniku PU
 • správa polície
 • fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody
 • fotokópiu STK, EK

Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami. 

Ak ste sa stali obeťou nehody, nehodu ste nespôsobili, uplatnite si nárok na náhradu škody v poisťovni vinníka. V prípade, že nemáte údaje o poisťovateľovi vinníka, môžete ho vyhľadať na základe EČV pomocou internetu v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov na www.skp.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 2 444 55 452-2. V prípade úteku vinníka, prip. nezisteného vinníka, nahláste tieto skutočnosti na Dopravnej polícii SR. Doklady potrebné k vybaveniu PU:

 • oznámenie poškodeného
 • správa polície
 • zápis poisťovne
 • vyjadrenie poisťovne v prípade totálnej škody
 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla
 • uvoľnenie poistného plnenia v prípade leasingu vozidla
 • doklady týkajúce sa opravy vozidla
 • vybavovací list, resp. likvidačná správa

Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami. 

V prípade, že máte uzatvorené havarijne poistenie, môžete si uplatniť aj nárok z uvedeného druhu poistenia. Ak potrebujete poradiť, napr. pri nehode v zahraničí, volajte asistenčnú službu poisťovne, s ktorou máte uzatvorené PZP.